technik spedytor

Planuje i organizuje przewozy ładunków zleconych przez klienta

Przyjmuje zlecenia, opracowuje ofertę, negocjuje warunki przewozu

Przygotowuje niezbędną dokumentację, związaną z przewozem

Negocjuje ceny i realizuje rozliczenia z klientami

Często, dysponując odpowiednią flotą, uczestniczy w realizacji przewozu

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
• Organizować transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju.
• Zajmować się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizować wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów.
• Sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniać sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.
• Prowadzić rozliczenia cła, wypełniać druki celne, organizować odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Praca: magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy spedycyjne, firmy transportowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, porty lotnicze, porty morskie, kolej, budownictwo, usługi, zaopatrzenie.

Możliwość dalszego kształcenia: kierunek Logistyka - Politechnika Częstochowska, , uczelnie wyższe m.in. w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu.

Przedmiot brane pod uwagę podczas rekrutacji:

Język polski
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) w technikum 5-letnim po szkole podstawowej:

Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język angielski

Języki obce

  • Język angielski
  • Język niemiecki

 Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Zajęcia realizowane w ramach innowacji

Osiągnięcia w konkursach wiedzy i innych
Laureaci i finaliści Olimpiady Logistycznej, Laureaci i Finaliści w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej, Sukcesy w: Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie, konkursach historycznych, zawodach sportowych.

Baza dydaktyczna szkoły
7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca międzynarodowa
Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erazmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Realizowane w klasie I przedmioty
Muzyka

Organizacja praktyk
Praktyka organizowana przez szkołę w klasie III i IV,  w firmach: Auchan, Makro, OBI, Leroy Merlin, WOMAX, Cyganex Logistic, OMEGA Transport.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła podpisała umowę patronacką z Castoramą. Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Współpraca z innymi jednostkami, np. uczelniami
Szkoła współpracuje z: Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademią Polonijną, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Sadem Rejonowym w Częstochowie, ochotniczymi strażami pożarnymi.

 

 

innowacja poz 

INNOWACJA POŻARNICZA
Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Młody człowiek, uczestnik ww. innowacji będzie zdobywał wiedzę z zakresu edukacji przeciwpożarowej,
ratownictwa, ochrony ludności. Będzie też mógł przygotować się do egzaminu sprawnościowego do
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie czy też innej, na terenie kraju. Każdy uczeń będzie
przeszkolony w zakresie musztry, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków jak również
zdobędzie umiejętności podejmowania trafnych, szybkich decyzji. Będzie umiał poradzić sobie
w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrażających życiu czy zdrowiu. W trakcie realizacji
innowacji, uczeń pozna pracę różnych OSP z terenu Częstochowy i okolic.

Dodatkową atrakcją jest organizowany przez szkołę obóz sprawnościowy, na którym uczniowie
zapoznają się m.in. z ratownictwem wodnym. 

 

 

  

INNOWACJA POLICYJNA
W ramach innowacji uczeń zapozna się z taką tematyką jak:
koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno–remontowej, gospodarowanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji, standardy i normy
sprzętu użytkowanego przez Policję. Uczeń pozna zasady: przyznawania
i użytkowania ww. sprzętu, obsługi logistycznej służby Lotnictwa Policji,
obsługi materiałowej, technicznej i transportowej Policji itp.
Dodatkową atrakcją są prowadzone w szkole zajęcia samoobrony
i zajęcia na strzelnicy sportowej, a także organizowany przez szkołę
obóz sprawnościowy.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach
i turniejach organizowanych przez szkoły policyjne w całej Polsce.
Odnoszą w nich znaczne sukcesy. Wielu naszych absolwentów
studiuje w Szkole Policji w Szczytnie lub podjęło pracę w Policji
i innych służbach mundurowych. 

 innowacja pol

 

INNOWACJA WOJSKOWA
Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w wojsku. Jest ona realizowana
w oparciu o program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla klas wojskowych.
Uczestnik tej innowacji zdobędzie wiedzę z zakresu woskowości, taktyki, strategii,
szkolenia bojowego, balistyki, budowy stanowisk ogniowych, rodzaju min, łączności,
ochrony obiektów. Każdy uczeń zostanie przeszkolony w zakresie musztry, terenoznawstwa,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowane osoby, posiadające stosowne uprawnienia, przygotowanie merytoryczne
i praktyczne.
W ramach innowacji szkoła zorganizuje spotkania z ludźmi, którzy na co dzień zawodowo
zajmują się obronnością kraju. Szkoła w zakresie realizacji tej innowacji ma zapewnione wsparcie jednostki wojskowej.
Dla uczniów organizowane są atrakcyjne obozy, wyjazdy sprawnościowe 
innowacja woj 

.

INFORMACJE O SZKOLE

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.