magazynier

Przyjmuje towar – sprawdza, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy

Wydaje towar odbiorcom

Informuje o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, przeprowadza inwentaryzację

Sortuje, paczkuje, etykietuje towar

Prowadzi dokumentację magazynową

Obsługuje urządzenia techniczne, np. komputer, wózki unoszące

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
• Odbierać zamówiony towar od przewoźnika.
• Sprawdzać towar pod względem jakościowym i ilościowym.
• Rozmieszczać towar na przypisanych miejscach.
• Dbać, aby towary były odpowiednio przechowywane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą.
• Prowadzić odpowiednią dokumentację, zawierającą informacje dotyczące przechowywanego towaru.
• Przeprowadzać okresowo inwentaryzacje.
• Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach magazynowych. 

Praktyka zawodowa

  • W klasie I i II -  2 razy w tygodniu,
  • W klasie III - 3 razy w tygodniu.

    Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia jest młodocianym pracownikiem. Podpisuje umowę na cały cykl kształcenia z wybranym przez siebie pracodawcą. W razie braku takiej możliwości, szkoła pomaga w zawieraniu umów z pracodawcami

Egzaminy kwalifikacyjne (zawodowe) po III klasie

Praca: magazyny, hurtownie, składy, zaplecza i hale sklepowe.

Możliwość dalszego kształcenia: szkoła Branżowa II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Wychowanie fizyczne

Języki obce
Język angielski

Baza dydaktyczna szkoły
7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca międzynarodowa
Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erazmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Badania lekarza medycyny pracy
Na badania lekarskie kieruje pracodawca, z którym kandydat podpisuje umowę o praktyczną naukę zawodu..

INFORMACJE O SZKOLE

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku.

W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.
Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich.

Uczniowie uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.
W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.